Menü Bezárás

Lelkipásztori szolgálat

Hitoktatás

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeiknek ne csak testi és szellemi, hanem lelki oktatásáról, fejlődéséről is gondoskodjanak a szülők és a családtagok. Ezért kérjük, hogy keressék gyermekeik iskolájában, óvodájában a hitoktatási lehetőségeket!

Keresztelés

„A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá, Krisztus tagjai leszünk és részeseivé váltunk az Egyház küldetésének.”

Katolikus Katekizmus

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek is csak a keresztség után vehetők fel.

Görögkatolikus egyházunkban a keresztség és a bérmálás szentségét együttesen szolgáltatjuk ki.

Gyermek keresztelése

A keresztelést legalább az egyik szülőnek kell kérnie, a lakóhely szerinti illetékes parókián. Fontos még, hogy a szülők vállalják a gyermek katolikus szellemben való nevelését.

Kérjük, hogy a keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább egy hónappal jelentkezzenek a parókián.

Felnőtt keresztelése

Felnőtt keresztelése esetén a jelentkezőket személyes beszélgetések során készítjük fel a szentség felvételére. Ha szeretne megkeresztelkedni, kérjük, jelentkezzen a parókián.

Keresztszülők

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Keresztszülő csak katolikus vallásban megkeresztelt, hitét gyakorló felnőtt lehet.

Bérmálás

„A bérmálás által a keresztények fokozottan részesednek Jézus Krisztus küldetésében és a Szentlélek teljességében.”

Katolikus Katekizmus

A bérmálás szentségében a Szentlélek megerősít, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk.

Görögkatolikus egyházunkban a bérmálás a kereszteléssel együtt történik. Görögkatolikus hívő latin rítusban történt keresztelésekor és más esetekben, lehetőség van a bérmálás külön történő kiszolgáltatására. Ebben az esetben, kérjük, jelentkezzen a parókián.

Elsőáldozás

Oltáriszentség

Az áldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét és Vérét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője. Ezért fontos rendszeresen szentáldozáshoz járulni.

Jelentkezés az elsőáldozási felkészítésre

Gyermekek esetében az általános iskola harmadik évfolyamában javasoljuk az elsőáldozáshoz járulást, melyet egyéves felkészülés előz meg. A csoportot október elején indítjuk, jelentkezni a parókián lehet.

A szentség felvételének alapfeltétele:

  1. a gyermek meg legyen keresztelve,
  2. a felkészítésen való rendszeres részvétel,
  3. a vasárnapi Szent Liturgiákon való részvétel.

Felnőtt korban az elsőáldozásra személyes felkészítés után van lehetőség. Jelentkezni a parókián lehet.

Szent gyónás

Az elsőáldozást megelőzi a szentgyónás elvégzése. Nagyon fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyónást! A gyónásban Isten megbocsátja elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne!

Gyóntatás

Szentgyónás végzésére a hétköznapi Szent Liturgiák előtt van lehetőség. Egyeztetett időpontban természetesen máskor is rendelkezésre állunk.

Nagy ünnepeink előtt a gyóntatási időpontokat az ünnepi szertartásrendben tesszük közzé.

Lelki beszélgetés

Mindannyiunk életében adódnak olyan időszakok, amikor lelki tanácsra, útmutatásra van szükségünk. Az Egyház nem szeretné magára hagyni az útkereső embert. A lelki atyákkal való lelki beszélgetések kínálnak lehetőséget a kérdések megvitatására, átbeszélésére. Szeretettel állunk rendelkezésre minden útkereső számára. Kérjük, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot a parókus atyával.

Házasságkötés

A házasság szentsége a házasfelek között örök és kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a házasság felbonthatatlan. E szentség segíti a házastársakat, hogy családi életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadják és neveljék.

A szentség kiszolgáltatását a jegyespárnak azon a parókián kell kérni, ahol a házasságot meg szeretné kötni A házasságkötést jegyesoktatás előzi meg. Ezért, az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal célszerű jelentkezni.

Az esküvőre való jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. személyes adatok (név, születési hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, születési helye, ideje, vallása, lakcím, telefon)
  2. tanúk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

Jelentkezni a parókián lehet.

Házasságrendezés

Katolikusok tisztán polgári házassága sok esetben, akár hosszú évek után is rendezhető, érvényes szentségi házassággá tehető. Ilyen esetben kérjük, keresse fel a parókus atyát.

Betegek ellátása

Betegek kenete

A betegek szentségét azok a hívek kaphatják meg, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára. Hozzásegítheti a gyógyuláshoz, a bűnöket megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.

A betegek kenete szentségében részesülhetnek mindazok, akik:

  • súlyos vagy tartós betegségben szenvednek;
  • egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja.

Beteglátogatás

A betegeket minden hónap első péntekjén rendszeresen látogatjuk. Szentségekhez járulhatnak, amennyiben igényüket jelzik a parókus atya felé.

Betegek lelkipásztori ellátására előzetes egyeztetés után bármikor szívesen rendelkezésre állunk.

A kórházban fekvő betegek szentségekkel való sürgősségi ellátásának szervezett formáját nyújtja a Kórházlelkészi Szolgálat, amely állandóan biztosítja a betegek, haldoklók számára a szentgyónás elvégzésének, a szentáldozás és a betegek szentsége felvételének lehetőségét. Telefonszámuk: (46) 515-200/1899 m.

Temetés

„A halál keresztény értelme a mi egyetlen reményünk, Krisztus halála és föltámadása húsvéti misztériumának fényében nyer kinyilatkoztatást. A keresztény ember, aki Jézus Krisztusban hal meg, ekkor kiköltözik a testből, hogy otthon legyen az Úrnál. A keresztény temetés egyrészt az elhunyttal való hatékony közösséget akarja kifejezni, másrészt részesíteni akarja a temetésre összegyűlt közösséget e szertartásban, és hirdetni akarja neki az örök életet.”

Katolikus Katekizmus

Az ügyintézéshez szükséges iratok és adatok:

  • az elhunyt neve, vallása, születési helye és ideje, házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása, pontos lakcíme,
  • halottvizsgálati lap.